ปรมัตถสัจจะ

ปรมัตถสัจจะ
เป็นธรรมะใช้ทำใจ
ให้เกิดความผ่องใส
โดยที่ไร้อุปาทาน
สมมุติสัจจะ
เป็นธรรมะใช้ทำงาน
เพื่อพัฒนาการ
สร้างสังคมให้ร่มเย็น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๓