เมื่อภัยเกิดแก่ชาติ

เมื่อภัยเกิดแก่ชาติ
เป็นโอกาสของทุกคน
จะได้สร้างกุศล
ให้แก่ตนและตระกูล
ทรัพย์ ยศ แม้ร่างกาย
หลังตัวตายก็สิ้นสูญ
ผู้คนเขาเทิดทูน
แต่น้ำใจที่ให้ปัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๒ เม.ย.๒๕๖๓