สังคมอยู่รอดได้

สังคมอยู่รอดได้
เพราะอาศัยกรุณา
ภายใต้กติกา
ไม่ลำเอียงและเที่ยงตรง
สองอย่างใช้คู่กัน
ย่อมสร้างสรรค์ความมั่นคง
สังคมอยู่ยืนยง
เพราะน้ำใจมีให้กัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๓