การอยู่เป็นสังคม

การอยู่เป็นสังคม
จักสุขสมและปลอดภัย
น้ำใจกับวินัย
ต้องมีไว้กันทุกคน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๔ เม.ย.๒๕๖๓