โอปปาติกะ

โอปปาติกะ
มิควรจะนำมาใช้
เพื่อเป็นสิ่งล่อใจ
สร้างรายได้ให้แก่ตน
โบราณท่านสอนไว้
เพื่อจูงใจประชาชน
ให้คิดทำกุศล
อันเกื้อกูลคุณธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ พ.ค.๒๕๖๓