วันนี้ วิสาขะ

วันนี้ วิสาขะ
คิดถึงพระพุทธองค์
ชาวพุทธอย่าลืมหลง
ต้องมั่นคงในสัทธา
เชื่อความตรัสรู้
พระจอมครูผู้เลิศฟ้า
น้อมนำพระธรรมมา
สู่ชีวิตและจิตใจ
อริยสัจสี่
เป็นธรรมที่สุดยิ่งใหญ่
พระองค์ทรงสอนไว้
นำมาใช้สร้างปัญญา
ชื่อว่า ผลทุกอย่าง
ล้วนเหตุสร้างให้เกิดมา
เหตุนั้นมิใช่ว่า
เทพเทวาดลบันดาล
ความเพียรที่ชอบธรรม
คือเหตุนำให้พบพาน
ผลดีที่ต้องการ
มิใช่ใครมาให้พร
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๖ พ.ค.๒๕๖๓