ที่พึ่งของชาวพุทธ

ที่พึ่งของชาวพุทธ
สูงที่สุดพระไตรรัตน์
โดยถือปฏิบัติ
พุทธธรรมประจำใจ
แม่น้ำและภูเขา
เทพเจ้าแม้องค์ใด
บูชาสักเท่าไร
พ้นทุกข์ภัยมิได้จริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ พ.ค.๒๕๖๓