วันอัฏฐมีบูชา

เดือนหกแรมแปดค่ำ
ชาวพุทธจำกันได้ดี
คือวันอัฏฐมี
วันสลายกายสังขาร
แห่งองค์พระสัมมา
ผู้ทรงลาสู่นิพพาน
ตามที่มัจจุมาร
มาจัดการให้เป็นไป
ร่างกายของมนุษย์
แม้แสนสุดจะยิ่งใหญ่
เมื่อสิ้นลมหายใจ
ล้วนเปื่อยเน่าเท่าเทียมกัน
เหลือแต่คุณความดี
อยู่แทนที่ร่างกายนั้น
ยังสร้างความสุขสันติ์
แก่สัทธาสาธุชน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ พ.ค.๒๕๖๓