ตัณหา อุปาทาน

ตัณหา อุปาทาน
ที่เบ่งบานอยู่ในใจ
นี้คือรากเง่าใหญ่
นำปัญหามาให้คน
อยากได้และยึดมั่น
คอยกีดกันจิตกุศล
ให้คิดถึงแต่ตน
กลายเป็นคนเห็นแก่ตัว
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๕ พ.ค.๒๕๖๓