ความสุขแห่งหัวใจ

ความสุขแห่งหัวใจ
อยู่ที่ได้ไมตรีจิต
อันญาติและมวลมิตร
ต่างมีไว้ให้แก่กัน
ยามยากได้เห็นหน้า
กรุณาช่วยแบ่งปัน
อยู่ไกลใจผูกพัน
ไม่ลืมกันส่งข่าวคราว
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ พ.ค.๒๕๖๓