การอยู่อย่างกาฝาก

การอยู่อย่างกาฝาก
นั้นอยู่ยากท่านว่าไว้
ไม่ว่าอยู่ที่ไหน
ก็ทำให้ไม่ชื่นบาน
กาฝากยิ่งโตใหญ่
กิ่งต้นไม้ยิ่งถูกราน
จนต้องขาดอาหาร
แล้วไม่นานต่างก็ตาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๓ พ.ค.๒๕๖๓