ความหิวเป็นโรคร้าย

ร่างกายไม่มีโรค
ท่านว่าโชคอันยิ่งใหญ่
ความหิวพระสอนไว้
เป็นโรคร้ายในโลกา
ความหิวทำใจคน
ขาดเหตุผลและปัญญา
ทำบาปความหยาบช้า
แม้แต่ฆ่ามารดาตน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๔ พ.ค.๒๕๖๓