ล้วนแต่มุ่งหน้ามา ยังประตูผู้มีทรัพย์

ยาจกและขอทาน
และแม้ท่านผู้เป็นใหญ่
ฤาษีและชีไพร
ผู้ทรงพรตงดกามา
ทั้งปวงอรหันต์
คนเหล่านั้นนักปราชญ์ว่า
ล้วนแต่มุ่งหน้ามา
ยังประตูผู้มีทรัพย์
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ มิ.ย.๒๕๖๓