ท่านว่าผลประโยชน์

ท่านว่าผลประโยชน์
มีทั้งโทษและทั้งคุณ
ผู้ใช้ด้วยการุณ
ย่อมเกิดคุณเกินคณา
ส่วนผู้ที่ยึดครอง
เพื่อสนองตัวตัณหา
อย่างนี้ท่านสอนว่า
สร้างปัญหาแก่สังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓ มิ.ย.๒๕๖๓