แก้ไขสิ่งที่ผิด

แก้ไขสิ่งที่ผิด
ที่ตนคิดและทำไป
โบราณท่านสอนไว้
ว่าทำง่ายกว่าปราบปราม
ใช้หนังรองฝ่าเท้า
ของตัวเราเพื่อกันหนาม
ง่ายกว่าจะเที่ยวตาม
ไปปูหนังทั้งแผ่นดิน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ มิ.ย.๒๕๖๓