ชนะโกรธภายในจิตใจตน

แม้ชนะคนอื่นเป็นหมื่นพัน
ชนะนั้นไม่แน่อาจแพ้ได้
อีกทั้งยังเป็นทางสร้างเวรภัย
และอาจเกิดเหลิงใจไร้คุณธรรม
ชนะโกรธภายในจิตใจตน
ไม่เป็นคนโหดร้ายจิตใจต่ำ
ใช้ขันติข่มใจไม่ก่อกรรม
ชนะอธรรมอย่างนี้จึงดีจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๕ มิ.ย.๒๕๖๓