อวิชชาตัณหาบังดวงตาบังใจ

อวิชชาบังใจไม่เห็นหลัง
ตัณหาบังดวงตาข้างหน้าไว้
ไม่รู้จะก้าวย่างไปทางไหน
จึงเวียนมาเวียนไปในที่เดิม
เกิดแล้วแก่เจ็บตายไปอย่างนี้
ทั้งมากมีปัญหาเข้ามาเสริม
โดยการทำบาปกรรมมาซ้ำเติม
ทุกข์จึงเพิ่มมากมีทวีคูณ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ มิ.ย.๒๕๖๓