รู้แต่ทุกข์ ไม่รู้ สมุทัย

รู้แต่ทุกข์ ไม่รู้ สมุทัย
ชื่อว่าไม่ รู้จริง ทุกสิ่งสรรพ์
อย่าพึงตัด สินใจ ในเร็วพลัน
ว่าต้องเป็น อย่างนั้น หรืออย่างนี้
จะรางวัล หรือลงโทษ โกรธผู้ใด
ควรศึกษา เรื่องไว้ ให้ถ้วนถี่
ให้รู้ชัด ถึงตัว ความชั่วดี
จึงเป็นที่ สรรเสริญ จำเริญพร
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๗ มิ.ย.๒๕๖๓