ธรรมนำหน้ายึดมั่นเมตตาเป็นเบื้องต้น

อาวุธอาจสังหารผลาญร่างกาย
ให้ล้มตายสมจิตคิดล้างผลาญ
แต่จะเพิ่มความคิดจิตวิญญาณ
ให้เบ่งบานมากมายในใจคน
การใช้ธรรมนำหน้าเข้าหากัน
โดยยึดมั่นเมตตาเป็นเบื้องต้น
เป็นวิธีประเสริฐอันเลิศล้น
ช่วยให้พ้นเวรภัยได้แท้จริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ ก.ค.๒๕๖๓