การทำและเจรจา

การทำและเจรจา
ใช้ศีลห้าควบคุมไว้
ความคิดและจิตใจ
นำหน้าไปด้วยเมตตา
สังคมคนอย่างนี้
ย่อมมากมีซึ่งคุณค่า
ศีลธรรมจักรักษา
ให้อยู่รอดและปลอดภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ ก.ค.๒๕๖๓