มนุษย์

มนุษย์ ท่านแปลว่า
ผู้สูงกว่าเหล่าสัตว์ใด
เพราะเขามีจิตใจ
กล้าหาญในคุณความดี
ส่วนผู้ตรงกันข้าม
จากนิยามดังกล่าวนี้
นักปราชญ์ชาติเมธี
ท่านเรียกว่าอมนุษย์
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ ก.ค.๒๕๖๓