คุณธรรมคือความดี

คุณธรรมคือความดี
ผู้ใดมีประจำใจ
ยึดมั่นมิหวั่นไหว
ภัยน้อยใหญ่มิกรายกล้ำ
ท่านว่าเลือดที่ไหล
จากร่างกายผู้ทรงธรรม
จะกลายเป็นแม่น้ำ
ล้างอธรรมให้หมดไป
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ ก.ค.๒๕๖๓