พอประมาณ

เพียงแต่แค่อาหาร
รับประทานมากเกินไป
ยังนำโทษและภัย
อันยิ่งใหญ่ให้แก่ตน
ทุกอย่างพอประมาณ
จึงบันดาลศุภผล
และช่วยให้ผ่านพ้น
ปวงปัญหานานาภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๙ ก.ค.๒๕๖๓