วันเดือนปีผ่านไปใช่ไปเปล่า

วันเดือนปีผ่านไปใช่ไปเปล่า
ยังพาเราไปหาอายุไขย
แปดสิบปีตามกฎกำหนดไว้
ให้มนุษย์ส่วนใหญ่ใช้เวลา
ขันธมารรานรุกบุกประชิด
ตามทวงสิทธิ์ทุกวันเรื่องขันธ์ห้า
ว่าทุกอย่างตัวท่านยืมฉันมา
อย่าเฉือยชาลืมหลงเตรียมส่งคืน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ ก.ค.๒๕๖๓