หวังดีกับผลดี

หวังดีกับผลดี
ในบางทีก็ตรงกัน
บางทีทั้งสองนั้น
ก็ไปกันคนละอย่าง
สร้างเรือไว้ข้ามฝั่ง
แต่บางครั้งเกิดอับปาง
ไม่ถึงซึ่งปลายทาง
ที่คิดหวังบ้างก็มี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๒ ก.ค.๒๕๖๓