เหตุเกิดความขัดแย้ง

เหตุเกิดความขัดแย้ง
ปราชญ์แสดงว่ามีสอง
ฝ่ายหนึ่งคิดยึดครอง
อีกฝ่ายปองคิดอยากได้
และท่านยังบอกชี้
ถึงวิธีใช้แก้ไข
สองฝ่ายต้องมีใจ
มุ่งกำจัดตัวอัตตา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๔ ก.ค.๒๕๖๓