ความเหลื่อมล้ำ

การทำอย่างเดียวกัน
คนหนึ่งนั้นน่าบูชา
คนหนึ่งกลับชั่วช้า
นี้เรียกว่าไม่เป็นธรรม
ที่ใดเป็นเช่นนี้
ชื่อว่ามีความเหลื่อมล้ำ
สังคมเกิดระส่ำ
สันติธรรมยากจักมี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๖ ก.ค.๒๕๖๓