เวรกรรมที่ทำไว้

เวรกรรมที่ทำไว้
ฝังลึกในจิตใจตน
ติดตามไปทุกหน
คอยให้ผลทุกเวลา
เมล็ดพืชที่หว่านไป
อาจเกิดภัยไม่งอกมา
เวรกรรมท่านสอนว่า
มิได้เป็นเช่นนั้นเลย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๗ ก.ค.๒๕๖๓