คนกตัญญู

อันคนกตัญญู
มักชอบดูทางเดินมา
สนใจใฝ่ศึกษา
ว่าตนมาได้อย่างไร
ทางนี้แต่ก่อนนั้น
สภาพมันเป็นอย่างไร
ใครเริ่มแผ้วถางไว้
ตนจึงได้มีทางเดิน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๑ ก.ค.๒๕๖๓