ร่างกายของมนุษย์

ร่างกายของมนุษย์
พระสัมพุทธตรัสสอนไว้
เป็นที่อันโรคภัย
มาอาศัยใช้ทำรัง
ชรามาร่วมด้วย
ช่วยทำลายให้ผุพัง
ซ้ำยังเป็นที่ตั้ง
แห่งตัณหาอุปาทาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ ส.ค.๒๕๖๓