สุข ทุกข์ อุเบกขา

สุข ทุกข์ อุเบกขา
เวทนาท่านเรียกขาน
พระว่าเป็นตัวการ
นำตัณหามาสู่ใจ
ชอบสุขทำให้จิต
เกิดความคิดอยากจะได้
เห็นทุกข์ว่าเป็นภัย
อยากทำลายให้พ้นทาง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ ส.ค.๒๕๖๓