สภาพชื่อว่าจิต

สภาพชื่อว่าจิต
มีความคิดทุกเวลา
คิดดีนำบุญมา
คิดชั่วช้าพาสร้างกรรม
สติควบคุมจิต
ให้ครุ่นคิดในทางธรรม
ปัญญามาช่วยนำ
ย่อมสว่างเห็นทางเดิน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ ส.ค.๒๕๖๓