สัจธรรมคือความจริง

สัจธรรมคือความจริง
นี้เป็นสิ่งที่แน่นอน
ไม่ลวงไม่หลอกหลอน
ดำรงมั่นและทานทน
ใครชอบหรือใครชัง
จริงก็ยังเป็นของตน
สัตว์ร้ายกลายเป็นคน
ย่อมเป็นไปมิได้เลย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๐ ส.ค.๒๕๖๓