สติเตือนใจตัว

สติเตือนใจตัว
ให้ละชั่วและทำดี
นักปราชญ์ชาติเมธี
ว่ามากมีอุปการ
ท่านว่าความอยากใหญ่
โดยที่ไม่รู้ประมาณ
บาปธรรมตัวล้างผลาญ
และจูงใจไปจากธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ ส.ค.๒๕๖๓