อันว่าอวิชชา

อันว่าอวิชชา
หมายความว่าความไม่รู้
หรือแม้ทั้งรู้อยู่
แต่ไม่ทำตามความจริง
ดวงจิตของผู้ใด
ให้อวิชชามาสู่สิง
มักคิดทำแต่สิ่ง
ไร้ประโยชน์มีโทษภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๓ ส.ค.๒๕๖๓