ร้ายมาร้ายตอบไป

ร้ายมาร้ายตอบไป
ยิ่งเพิ่มภัยให้มากมี
เพราะต่างถือศักดิ์ศรี
โดยไม่มีใครยอมใคร
ปัญหาทุกปัญหา
นักปราชญ์ว่าล้วนแก้ได้
แต่ที่ยากแก้ไข
คือแก้ใจจากถือดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ ก.ย.๒๕๖๓