ผลประโยชน์

ท่านว่าผลประโยชน์
นำทุกข์โทษเอามาให้
มีมากในที่ใด
หนีทุกข์ภัยไปมิพ้น
มะม่วงมีผลดก
ภัยย่อมตกถึงแก่ตน
กิ่งก้านและลำต้น
พลอยรับกรรมถูกทำลาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ ก.ย.๒๕๖๓