เมนูแห่งอาหาร

เมนูแห่งอาหาร
ที่มีการเปลี่ยนแต่ชื่อ
อาจสร้างความเชื่อถือ
ว่าเป็นของน่าลองดู
เดิมชื่อหมูต้มฟัก
แล้วย้ายยัก ฟักต้มหมู
เครื่องปรุงที่ใช้อยู่
ฟักกับหมูยังชูโรง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ ก.ย.๒๕๖๓