วิสัยของบัณฑิต

วิสัยของบัณฑิต
มีแต่คิดทำความดี
การใช้ถ้อยวจี
สุจริตจากจิตใจ
ส่อเสียดและมุสา
ทั้งคำด่าคำเหลวไหล
บัณฑิตมิคิดใช้
เพราะทำให้เสื่อมศรัทธา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ ก.ย.๒๕๖๓