ของดีและความดี

ของดีและความดี
ทุกคนมีความอยากได้
ไม่ชอบจะให้ใคร
ผูกขาดไว้เฉพาะตน
การแบ่งความดีกัน
ทำอย่างนั้นเป็นกุศล
สังคมจักหลุดพ้น
ความวิวาทขัดแย้งกัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๕ ก.ย.๒๕๖๓