เรื่องของอนาคต

เรื่องของอนาคต
อยู่ในกฎอนิจจัง
สมหวังกับผิดหวัง
มักจะอยู่คู่กันไป
อันความไม่ประมาท
อย่าให้ขาดไปจากใจ
ลืมอื่นมิเป็นไร
ปราชญ์ขอไว้อย่าลืมตัว
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ ก.ย.๒๕๖๓