การประนีประนอม

การประนีประนอม
คือการยอมลดอัตตา
ของตนนั้นลงมา
แล้วหันหน้าเข้าหากัน
รู้ว่าตนทำผิด
แล้วเลิกคิดจะดึงดัน
แก้ไขเสียเร็วพลัน
หนึ่งแนวทางสร้างปรองดอง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ ก.ย.๒๕๖๓