การรู้เท่ากิเลส

การรู้เท่ากิเลส
การรู้เท่ากิเลส

ธรรมะรับรุ่งอรุณ

การปฏิบัติ การรู้เท่ากิเลส
ที่เกิดขึ้นภายใน การจำกัดวง
ไม่ให้กิเลสแสดงออกทางภายนอก

การสำรวมรวมระวัง
ไม่ปล่อยให้ความชั่วหยาบมาบดบังใจ
ไม่ใช่เป็นเรื่องของนักบวชแต่เพียงเท่านั้น

อย่างที่หลายๆ คน มักจะพูดเข้าข้างตัวเอง ว่า
ฉันไม่ใช่พระไม่ใช่ชี ฉันจะโกรธ
ฉันจะโลภบ้างอะไรบ้างจะเป็นไร

แท้ที่จริงการที่ปล่อยกายใจ
ให้โทสะ โลภะ โมหะ ครองใจ
ก็เหมือนเรากำลังแผ้วถางทางไปอบาย
ให้สะดวกยิ่งขึ้น

เพราะขนาดใจในปัจจุบัน
มันก็เหมือนอยู่ในอบายอยู่แล้ว
นับประสาอะไรกับเมื่อยามกายสลายไป
ให้มีสติอย่าประมาทเลยนะ

โดย : ชั่วคราว สวยงามเสมอ
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๒