เสียงของชาวประชา

เสียงของชาวประชา
โบราณว่าเสียงสวรรค์
ผู้ที่ได้เสียงนั้น
ความเจริญเกินคณา
อันความเสียสละ
เป็นธรรมะเครื่องนำมา
ซึ่งเสียงชาวประชา
ได้มากกว่าสิ่งอื่นใด
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ.๒๔ ก.ย.๒๕๖๓