คำว่า อัตตัญญู

คำว่า อัตตัญญู
แปลว่ารู้ประมาณตน
เป็นหนึ่งในกุศล
ช่วยให้รอดและปลอดภัย
ตัวเสือใหญ่กว่าป่า
ยากจะหาที่อาศัย
โบราณท่านสอนไว้
ใช้เตือนใจได้อย่างดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๐ ก.ย.๒๕๖๓