คำว่า ธัมมัญญู

คำว่า ธัมมัญญู
หมายถึงรู้จักตัวเหตุ
การทำทุกประเภท
จะผลิบานประการใด
อีกอย่างเรียกรู้ทัน
รู้ป้องกันล่วงหน้าไว้
มิให้ทุกข์และภัย
มาทำลายเมื่อปลายมือ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ ต.ค.๒๕๖๓