คำว่า อัตถัญญู

คำว่า อัตถัญญู
หมายถึงรู้ความมุ่งหมาย
การทำอันหลากหลาย
ว่าประสงค์ตรงสิ่งใด
อีกอย่างคือรู้ผล
สิ่งที่ตนกำลังได้
ว่ามาจากอะไร
แล้วแก้ไขให้ดีงาม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓ ต.ค.๒๕๖๓