อาวุธนักปราชญ์ว่า

อาวุธนักปราชญ์ว่า
ใช้เข่นฆ่าเพียงร่างกาย
แต่จะช่วยขยาย
และสั่งสมอุดมการณ์
ดังนั้น เหล่าบัณฑิต
จึงไม่คิดทางล้างผลาญ
คิดแต่จะประสาน
คนทั่วไปด้วยไมตรี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ ต.ค.๒๕๖๓