ปิดหูของตนง่ายกว่าคิดปิดปากคน

ปิดหูของตนไว้
มิสนใจฟังถ้อยคำ
ของคนผู้อธรรม
ง่ายกว่าคิดปิดปากคน
พระว่าคนทุศีล
มีทุกถิ่นทุกแห่งหน
การพูดอกุศล
เป็นของคนทุศีลนั้น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ พ.ย.๒๕๖๓