สงครามผลประโยชน์

สงครามผลประโยชน์
หฤโหดนักปราชญ์ว่า
ศีลธรรมความเมตตา
ยากจักหาในจิตใจ
อันความเสียสละ
องค์พุทธะตรัสสอนไว้
หมั่นฝึกเป็นผู้ให้
ช่วยระงับดับสงคราม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๖ พ.ย.๒๕๖๓